Човекът и природата

 Национален образователен портал с ресурси за 4 клас по човекът и природата

https://resursi.e-edu.bg/zmon/action/goToProgram?id=Prog4.9

 

Начален преговор

 

 

 

СКАЛА НА МОМН ЗА ПРИРАВНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТОВЕТЕ  КЪМ ШЕСТОБАЛНАТА СИСТЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕ

ПРИ 20 ВЪПРОСА, ВКЛЮЧЕНИ В ТЕСТА

 

 

от 0 до 6 точки

слаб 2,00

7 точки

среден 3,00

8 точки

среден 3,25

9 точки

добър 3,50

10 точки

добър 3,75

11 точки

добър 4

12 точки

добър 4,25

13 точки

много добър 4,50

14 точки

много добър 4,75

15 точки

много добър 5,00

16 точки

много добър 5,25

17 точки

отличен 5,50

18 точки

отличен, 5,75

19 точки

отличен 6,00

20 точки

отличен 6,00

 

 

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПО ЧП В 3 клас 
ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА
ТЯЛО е всяко нещо, което се среща в природата или е направено от човека.
ТЕЛА ОТ ПРИРОДАТА са скалите, планините, облаците ...
ТЕЛА, НАПРАВЕНИ ОТ ЧОВЕКА са моливът, книгата, телевизорът ...
ВИДОВЕ ТЕЛА :
НЕЖИВИ ТЕЛА са скалите, компютърът, химикалката ...
ЖИВИ ТЕЛА са растенията и животните...
ТЕЛАТА са съставени от ВЕЩЕСТВА.  МАТЕРИАЛИТЕ са ВЕЩЕСТВА, които хората използват в строителството, промишлеността и за други цели.

ИЗКУСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ – пластмаса, стъкло...

ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ - дърво, памук...
ТЕЛАТА имат :
ОБЕМ - големината на мястото, което едно тяло заема.
МАСА - мярка за количеството на веществото в едно тяло.
ФОРМА :
-ТВЪРДИТЕ ТЕЛА имат характерна за себе си форма, която не зависи от това, къде се намира тялото.
-ТЕЧНОСТИТЕ приемат формата на съда, в който се намират.
-ГАЗОВЕТЕ изпълват целия обем на съда, в който са затворени, приемат формата му.
ВЕЩЕСТВАТА имат различни свойства: ВКУС, ЦВЯТ, ПРОЗРАЧНОСТ, ТВЪРДОСТ, ЗДРАВИНА, ТОПЛОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛАСТИЧНОСТ, КОВКОСТ, РАЗТВОРИМОСТ, ИЗОЛАТОР, МАГНИТНИ И ДРУГИ СВОЙСТВА.
ВЕЩЕСТВАТА  не се променят, ако тялото се разтроши или се стрие на прах. Някои се променят при горене – захарта.

ИЗВОД:

ТВЪРДИТЕ ТЕЛА ИМАТ СОБСТВЕНА ФОРМА,МАСА И ОБЕМ - камък, стол, тиган...
ТЕЧНОСТИТЕ ИМАТ СОБСТВЕНА МАСА И ОБЕМ, НО НЯМАТ СОБСТВЕНА ФОРМА – вода, бензин, олио.
ГАЗОВЕТЕ ИМАТ СОБСТВЕНА МАСА, НО НЯМАТ СОБСТВЕН ОБЕМ И ФОРМА – водните пари, въздухът.

ВОДАТА е безцветна прозрачна течност, която няма вкус и мирис. Има собствен обем и маса, но няма собствена форма. Добър разтворител е, включително и на въздух, и е необходима за организмите. Среща се в природата в:

ТРИ АГРЕГАТНИ СЪСТОЯНИЯ :ТВЪРДО,ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО.

ВОДАТА се ИЗПАРЯВА, НАГРЯВА, ОХЛАЖДА, ВТЕЧНЯВА, ЗАМРЪЗВА. Непрекъснатото движение на водата между земята и облаците и преминаването й от едно в друго агрегатно състояние се нарича КРЪГОВРАТ НА ВОДАТА.

ВЪЗДУХЪТ  е смес от газове, които нямат цвят, мирис и вкус. Прозрачен е. Заема място. По-лек е от водата. Има маса, но няма собствена форма и обем. Поддържа горенето, добър изолатор е и е необходим за дишането на организмите.

 

 

ЖИВИ ОРГАНИЗМИ

ЖИВИ ОРГАНИЗМИ - хората, растенията и животните. В организмите се извършват жизнени процеси - ХРАНЕНЕ, РАСТЕЖ, РАЗМНОЖАВАНЕ, ДИШАНЕ, ДВИЖЕНИЕ.

Всеки жив организъм има свой дом в природата, който се нарича СРЕДА НА ЖИВОТ (водна и сухоземна). Средата на живот осигурява необходимите УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ – храна, вода, въздух, топлина, светлина. За да оцеляват, живите организми СЕ ПРИСПОСОБЯВАТ към своята СРЕДА НА ЖИВОТ - окраска, органи и други.
Трите най-големи групи са: ЖИВОТНИ, РАСТЕНИЯ и ГЪБИ. Човекът е от групата на животните.
В зависимост от начина на хранене и обработката на храната разглеждаме две основни групи:

САМОСТОЙНО ХРАНЕНЕ – растенията;

НЕСАМОСТОЙНО ХРАНЕНЕ -животните и гъбите.
В зависимост от движенията, които извършват също разглеждаме две основни групи :
СВОБОДНО СЕ ПРИДВИЖВАТ ОТ ЕДНО НА ДРУГО МЯСТО – животните;

НЕ СЕ ПРИДВИЖВАТ - растенията и гъбите - те могат да движат само свои отделни части, но са прикрепени към почвата или други места с корени, което не позволява самостоятелното придвижване от едно на друго място.

РАЗНООБРАЗИЕ В РАСТИТЕЛНИЯ СВЯТ

ГРУПИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА СПОРЕД СТЪБЛОТО
ТРЕВИСТИ -кокиче, детелина, здравец...
ХРАСТИ - роза, шипка, малина...
ДЪРВЕТА - дъб, бук, орех, ябълка...
- ДЪРВЕТА СПОРЕД ВИДА НА ЛИСТАТА -
ИГЛОЛИСТНИ - бор, ела...
ШИРОКОЛИСТНИ - дъб, бук...

ГРУПИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА СПОРЕД ГРИЖАТА НА ЧОВЕКА ЗА ТЯХ

- ДИВОРАСТЯЩИ – дива ягода, мак, дрян, бук...

- СЕЛСКОСТОПАНСКИ – житни (пшеница, овес), зеленчукови (краставица, зеле), овощни(ябълка, кайсия), декоративни (теменужка, фикус).
ГРУПИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА СПОРЕД СРЕДАТА НА ЖИВОТ
ВОДНА :
ВЪВ ВОДАТА - водорасли, водна лилия...
ОКОЛО ВОДНИТЕ БАСЕИНИ - тръстика, папур...

СУХОЗЕМНА :
В РАВНИНИТЕ -треви, цветя, плодове...
В ГОРИТЕ - дъб, бук...

ВИСОКО В ПЛАНИНИТЕ - еделвайс, боровинка, планински божур...

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯБИЛКИ – мащерка, подбел, дилянка...
ГЪБИ
ЯДЛИВИ - булка гъба, печурка, манатарка...
ОТРОВНИ - червена мухоморка, зелена мухоморка, дяволска гъба...
ИЗВОД: БЕРЕТЕ ГЪБИ САМО ПОД НАБЛЮДЕНИЕТО НА НЯКОЙ ВЪЗРАСТЕН, КОЙТО ГИ ПОЗНАВА ДОБРЕ!

РАЗНООБРАЗИЕ В ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ СПОРЕД СРЕДАТА НА ЖИВОТ
ВОДНИ – в и покрай реки, езера, блата – сладководни (муха, комар, сладководни птици...); в и покрай морета, океани - соленоводни (мида, риби, рак, делфин...); ПРИСПОСОБЛЕНИЯрастения – слаборазвити корени, гъвкави стъбла, плоски на повърхността листа; тесни, дълги или насечени във водата; животни риби и др. водни животни – удължено, вретеновидно, хлъзгаво тяло; люспи; меки къси косми; опашен плавник; перки; земноводни и газещи – плавателна ципа; дълги крака, шия и човка.

- ЗЕМНОВОДНИ – жаба, дъждовник, тритон...;
СУХОЗЕМНИ – влечуги (змия, гущер, костенурка...), насекоми (комар, муха, бръмбар...), птици (щъркел, врабче, синигер...), бозайници (прилеп, лисица, вълк...); край жилищата (муха, комар, хлебарка, мишка...), в почвата(червей, къртица...), в зеленчуковите и овощните градини (вредители- зелева пеперуда, листна въшка, попово прасе; унищожители – синигер, кълвач),в нивите(плевели – мак, метличина; животни – полска мишка, лалугер...), по полето (пъдпъдък, яребица, заек, щъркел...), в планините (орел, дива коза...); ПРИСПОСОБЛЕНИЯ – растения в сухи райони – дълги корени, листа с дебела ципа или с власинки, дебели месести стъбла, бодли; растения във влажни райони – нежни листа и къси корени; листопад; животни – крила; остри нокти; тяло, покрито с косми; копита; лопатовидни крайници...

ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ СПОРЕД НАЧИНА ИМ НА ДВИЖЕНИЕ

- ПЛУВАЩИ, ПЪЛЗЯЩИ, КАТЕРЕЩИ СЕ, ХОДЕЩИ И БЯГАЩИ, СКАЧАЩИ, РОВЕЩИ, ЛЕТЯЩИ.

ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ СПОРЕД НАЧИНА ИМ НА ХРАНЕНЕ
РАСТИТЕЛНОЯДНИ ЖИВОТНИ - сърна, елен, зайче, крава, кон, магаре...
ХИЩНИЦИ - лъв, вълк, хиена, тигър, змия...
ВСЕЯДНИ ЖИВОТНИ -дива свиня, врана, лешояд...

РАЗМНОЖАВАНЕ НА ОРГАНИЗМИТЕ

РАСТЕНИЯ – чрез семена, луковици;

ЖИВОТНИ – чрез яйца, раждат.

ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА показва откъде организмите получават храна. Всяка ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА започва с РАСТЕНИЕ. Растението се нарича ПРОИЗВОДИТЕЛ, защото само произвежда храната си 
(изсмуква от почвата, преработва и произвежда).

РАСТИТЕЛНОЯДНИТЕ ЖИВОТНИ са първи ПОТРЕБИТЕЛ в ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА.

ХИЩНИЦИТЕ, които се хранят с РАСТИТЕЛНОЯДНИ ЖИВОТНИ, са втори ПОТРЕБИТЕЛ - трева - зайче - лисица / трева - гъсеница - врабче – орел.
 

АЗ И МОЕТО ЗДРАВЕ
ОРГАНИ НА ДВИЖЕНИЕТО
ЧЕРЕП - предпазва мозъка.
ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ - служи за опора на черепа и на други кости и органи.
ГРЪДЕН КОШ - предпазва сърцето, дробовете и другите вътрешни органи.
КОСТИ НА РЪКАТА - служат за опора и движение.
КОСТИ НА КРАКАТА - служат за опора и движение.

СКЕЛЕТЪТ СЛУЖИ ЗА ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ НА ТЯЛОТО - СЪСТАВЕН Е ОТ 206 КОСТИ.
МУСКУЛИТЕ СА ЗАКРЕПЕНИ КЪМ КОСТИТЕ И ДВИЖАТ ТЯЛОТО - ИМА НАД 600 МУСКУЛА.
ЗЪБИТЕ : РЕЗЦИ, КУЧЕШКИ, КЪТНИЦИ - ЧОВЕК ИМА 32 ЗЪБА, ПОКРИТИ С ЕМАЙЛ.

ОРГАНИ НА ХРАНЕНЕТО

- УСТНА КУХИНА – чрез зъбите, езика и слюнката храната се преработва първично.

- ХРАНОПРОВОД – превежда храната до стомаха.
СТОМАХ - събира храната и започва да я смила.
ЧЕРВА - хранителните вещества се разтварят и чрез кръвта се разнасят из цялото тяло.
- АНУС – през него се изхвърлят ненужните вещества.
ОРГАНИ НА ДИШАНЕТО
- НОС – вдишване – затопля въздуха, овлажнява го и го пречиства.

- ТРАХЕЯ – превежда въздуха до белия дроб.
БЯЛ  ДРОБ – намира се в гръдния кош, вкарва въздух в тялото.
СЪРЦЕ И КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ
СЪРЦЕ - осигурява движението на кръвта в тялото; кръвообращение – движението на кръвта в тялото ; пулс – ударите на сърцето за една минута.

ЧЕРЕН ДРОБ - пречиства кръвта.

- КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕартерии – пренасят чистата кръв; вени – пренасят мръсната кръв.

МОЗЪК И НЕРВИ

ГЛАВЕН МОЗЪК - управлява всички органи и цялото тяло - съзнателно.

- ГРЪБНАЧЕН МОЗЪК – ръководи несъзнателната дейност на човека.

- НЕРВИ – проводници, по които мозъкът се свързва с останалите органи в тялото и обратно.

 

Сайт за животни - https://jivotnite.com/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD-%D0%BB%D0%B5%D1%88%D0%BE%D1%8F%D0%B4/