Математика

 

В 3 клас ПО МАТЕМАТИКА ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ:

СЪБИРАНЕ :
събираемо + събираемо = сбор 43+195 = 238

Първо събираме единиците, после десетиците и накрая стотиците.
Неизвестното събираемо
 намираме, като от сбора ИЗВАДИМ известното събираемо
х + 195 = 238
   х = 238 - 195    х = 43    Проверка : 43 + 195 = 238
ИЗВАЖДАНЕ :
умаляемо - умалител = разлика 1000 - 574 = 426

Започваме да вадим от единиците.
Неизвестно умаляемо 
намираме, като СЪБЕРЕМ умалителя с разликата
х - 574 = 426    х = 574 + 426    х = 1000    Заместваме 1000 - 574 = 426    Пр. 426 + 574 = 1000
Неизвестен умалител 
намираме, като от умаляемото ИЗВАДИМ разликата 1000 - х = 426    х = 1000 - 426    х = 574    

Заместваме 1000 - 574 = 426         Пр. 426 + 574 = 1000
УМНОЖЕНИЕ :
множител . множител = произведение 153 . 6 = 918

Винаги започваме да умножаваме от единиците.

Запомняме наум (пишем отстрани) числата, които се добавят в реда на десетиците и стотиците.

Умножаваме с 1, получаваме същото число.

Умножаваме с 0, получаваме 0.

РАЗМЕСТИТЕЛНОТО свойство на умножението (и на събирането) – без значение е как ще са разположени двата множители, произведението ще е едно и също. 364.6 = 6.364

СЪДРУЖИТЕЛНОТО свойство на умножението (и на събирането) – независимо как ще групираме трите множителя, произведението ще е едно и също. 4.4.9 = 4.(4.9) = (4.4).9 = 4.(9.4)

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНОТО свойство на умножението спрямо събирането – произведението на сбор с число е равно на сбора от произведенията на всяко от събираемите с числото. (9+7). 8 = 9.8+7.8
Неизвестен множител 
намираме, като РАЗДЕЛИМ произведението на другия множител х . 7 = 56    х = 56 : 7    х = 8    Заместваме 8 . 7 = 56
ДЕЛЕНИЕ :
делимо : делител = частно 875 : 5 = 175    Пр. 175 . 5 = 875

Делението започва винаги от най-високия ред (в случая – от стотиците).

924:4=231      177:3=59     832:4=208

8                    15               8 

12                    27              3

12                    27              0

   4                      0               32

   4                                       32

   0                                         0

 

Най-близкото и по-малко число; записваме в частното; проверка; записваме в опашката; вадим; сваляме и записваме следващата цифра и т.н. При изваждането винаги трябва да се получава число, по-малко от делителя. Когато броят на стотиците е по-малък от делителя, вземаме и десетиците. Когато сваленото число е по-малко от делителя, в частното пишем О.

Когато разделим кое да е число на 0, получаваме 0.

Когато разделим кое да е число с 1, получаваме същото число.

Когато делим число на 2, получаваме половинка.

Когато делим число на 3, получаваме третинка.

Когато делим число на 4, получаваме четвъртинка.

Когато делим число на 10, получаваме десетинка.

ЧАСТНОТО на сбор с число е равно на сбора от частните на всяко от събираемите с числото. (70+10):5 = 70:5+10:5
Неизвестно делимо 
намираме, като УМНОЖИМ делителя с частното
х : 3 = 257
   х = 257 . 3    х = 771    Заместваме 771 : 3 = 257    

Пр. 257 . 3 = 771
Неизвестен делител 
намираме, като РАЗДЕЛИМ делимото с частното
771 : х = 257
   х = 771 : 257    х = 3    Заместваме 771 : 3 = 257    

Пр. 257 . 3 = 771
Разбирате, че за целта ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ събиране и изваждане с преминаване на десетицата и таблично умножение и деление !

ЧЕТНИ:0 , 2 , 4 , 6 , 8 и всички, които имат цифра на единиците 0,2,4,6,8
НЕЧЕТНИ: 1 , 3 , 5 , 7 , 9 и всички с последна цифра 1,3,5,7,9 
ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ :
Всяка текстова задача има две части: ДАДЕНИ ПАРАМЕТРИ и ВЪПРОС .
Трябва ДА ПРОЧЕТЕМ достатъчно пъти текста, за да отделим двете части.
След това правим: чертеж, схема, таблица, съкратен запис на условието и трябва да решим задачата, но да не забравяме и ПРОВЕРКАТА !
МЕРНИ ЕДИНИЦИ :
1 километър = 1000 метра

1 метър = 10 дециметра = 100 сантиметра = 1000 милиметра

1 дм = 10 см = 100 мм     1 см = 10 мм
1 километър = 1000 метра
1 килограм = 1000 грама

1 тон = 1000 килограма

1 литър = 1000 милилитра
1 лев = 100 стотинки
1 час = 60 минути       1 минута = 60 секунди

1 денонощие = 24 часа 1 седмица = 7 денонощия = 168 часа
1 година = 12 месеца = 365/366 дни

1 век = 100 години

 

 

 

ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ :

ЪГЪЛ – фигурата МОК е ъгъл и има връх О и рамена ОМ и ОК. Ъглите са ОСТРИ, ПРАВИ и ТЪПИ.
КВАДРАТ - равни страни и прави ъгли . ОБИКОЛКАТА 
намираме, като УМНОЖИМ дължината на страната му по 4.   Об. = а . 4
ПРАВОЪГЪЛНИК - две по две равни страни и прави ъгли . ОБИКОЛКАТА намираме, като УМНОЖИМ дължините на страните му по 2 и получените произведения СЪБЕРЕМ.    Об. = а . 2 + в . 2
ТРИЪГЪЛНИК :Според дължините на страните му - РАВНОСТРАНЕН Об.= а.3 РАВНОБЕДРЕН Об. = а.2 + в и РАЗНОСТРАНЕН Об. = а + в + с 
Според ЪГЛИТЕ му - ПРАВОЪГЪЛЕН, ОСТРОЪГЪЛЕН, ТЪПОЪГЪЛЕН .

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

ТРЯБВА ДА ЗНАМ ПО МАТЕМАТИКА 2 клас

 

 
СЪБИРАНЕ :
събираемо + събираемо = сбор 3+ 5 = 8
Неизвестното събираемо
намираме ,като от сбора ИЗВАДИМ известното събираемо
х + 5 = 8
х = 8 - 5
х = 3
Проверка : 3 + 5 = 8
 
ИЗВАЖДАНЕ :
умаляемо - умалител = разлика 10 - 4 = 6
Неизвестно умаляемо
намираме ,като СЪБЕРЕМ умалителя с разликата
х - 4 = 6
х = 4 + 6
х = 10
Заместваме 10 - 4 = 6 Пр. 6 + 4 = 10
Неизвестен умалител
намираме ,като от умаляемото ИЗВАДИМ разликата
10 - х = 6
х = 10 - 6
х = 4
Заместваме 10 - 4 = 6 Пр. 6 + 4 = 10
 
УМНОЖЕНИЕ :
множител . множител = произведение 7 . 8 = 56
Неизвестен множител
намираме ,като РАЗДЕЛИМ произведението на другия множител
х . 7 = 56
х = 56 : 7
х = 8
Заместваме 8 . 7 = 56
 
ДЕЛЕНИЕ :
делимо : делител = частно 21 : 3 = 7 Пр. 7 . 3 = 21
Неизвестно делимо
намираме ,като УМНОЖИМ делителя с частното
х : 3 = 7
х = 7 . 3
х = 21
Заместваме 21 : 3 = 7 Пр. 7 . 3 = 21
Неизвестен делител
намираме ,като РАЗДЕЛИМ делимото с частното
21 : х = 7
х = 21 : 7
х = 3
Заместваме 21 : 3 = 7 Пр. 7 . 3 = 21
Разбирате , че за целта ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ събиране и изваждане с преминаване на десетицата и таблично умножение и деление !
ЧЕТНИ :0 , 2 , 4 , 6 , 8 и всички , които имат цифра на единиците 0,2,4,6,8
НЕЧЕТНИ : 1 , 3 , 5 , 7 , 9 и всички с последна цифра 1,3,5,7,9

 
ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ :
Всяка текстова задача има две части : ДАДЕНИ ПАРАМЕТРИ и ВЪПРОС .
Трябва ДА ПРОЧЕТЕМ достатъчно пъти текста , за да отделим двете части.
След това правим : чертеж ,схема , таблица , съкратен запис на условието и
да решим задачата , но да не забравяме и ПРОВЕРКАТА !

 
ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ :
КВАДРАТ - равни страни и прави ъгли . ОБИКОЛКАТА
намираме ,като УМНОЖИМ дължината на страната му по 4 . Об. = а . 4
ПРАВОЪГЪЛНИК - две по две равни страни и прави ъгли . ОБИКОЛКАТА
намираме ,като УМНОЖИМ дължините на страните му по 2 и получените произведения СЪБЕРЕМ . Об. = а . 2 + в . 2
ТРИЪГЪЛНИК :Според дължините на страните му - РАВНОСТРАНЕН Об.=а.3
РАВНОБЕДРЕН
Об. = а.2 + б и РАЗНОСТРАНЕН Об. = а + б + с
Според ЪГЛИТЕ му - ПРАВОЪГЪЛЕН , ОСТРОЪГЪЛЕН , ТЪПОЪГЪЛЕН .

 
МЕРНИ ЕДИНИЦИ :
1 метър = 10 дециметра = 100 сантиметра = 1000 милиметра
1 километър = 1000 метра
1 литър = 1000 милилитра
1 лев = 100 стотинки
1 час = 60 минути 1 минута = 60 секунди
1 денонощие = 24 часа 1 седмица = 7 денонощия = 168 часа
1 година = 12 месеца = 365/366 дни
 
 
 
Помагало по математика
 

https://math.cilenia.com/

 

 

Умножение

 

https://www.zvezdi4ki.com/files/tablica.pps

 

https://www.zvezdi4ki.com/files/umnojenie.ppt